RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1. AMAÇ
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (“Politika”) amacı NETCAD YAZILIM A.Ş’nin etik kurallar doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere, mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyumunun sağlanmasıdır.

2. KAPSAM
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

Bu politika;

3. TANIMLAR
Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet ise bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

sayılabilir.

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

Ayrıca tüm Netcad Yazılım A.Ş çalışanları;

5. MAL VE HİZMET ALINAN VE SATILAN FİRMALAR VE İŞ ORTAKLARI
Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi
Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla,diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle yönetim kurulundadır.

5.2 Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması
Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

6. RÜŞVET VE YOLSUZLUK EYLEMLERİ İÇİN BAŞLICA RİSK ALANLARI
Firma ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere daima tam uyumu hedefler ve amacı ne olursa olsun hiçbir rüşvet ve yolsuzluk eylemine tolerans göstermez. Rüşvet ile Firma’dan hizmet almak isteyen ve hizmet talep eden üçüncü taraflarla iş ilişkisi sonlandırılmaktadır. Rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği başlıca risk alanları aşağıda detaylı olarak tanımlanmaktadır:

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk
Netcad Yazılım A.Ş her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.
Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Netcad Yazılım A.Ş ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye
Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür. Netcad Yazılım A.Ş tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket Yönetim Kurulu’na bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 Ağırlama Politikası
Ağırlama, sponsorluğu şirket dışında bir kişi ya da başka bir şirket tarafından gerçekleştirilen bir etkinlik ya da faaliyettir. Ağırlama etkinlik/faaliyetleri arasında şunlar sayılabilir:

Firma, ticari ilişkilerini geliştirmek ve normal ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için üçüncü şahıslara ağırlama teklif edebilir. Bu üçüncü şahıslar arasında müşteriler, danışmanlar, avukatlar, denetçiler ve firmayla arasında ticari ilişki bulunan ilgili diğer şirketler (çalışanları, aileleri ve arkadaşları dahil) sayılabilir. Firma sunduğu ağırlamayı alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif eder. Ağırlama tekliflerinin kişisel veya bağlantılı olan kişiler (aile üyeleri, arkadaşlar, yakın ilişki içerisinde olunan kişiler vb.) adına kabulü için de aynı prensip geçerlidir. Firma esaslarına uygun olmayabilecek yüksek değerli bir ağırlama teklifi geldiğinde, bağlı olunan birim amirinden onay alınmalıdır. Politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara da sebebiyet verilmemeli, böyle durumlarda ağırlama teklifleri sunulmamalı veya kabul edilmemelidir.

6.4 Kolaylaştırma Ödemeleri
Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6.5 Bağışlar
Firmanın tabi olduğu yasal mevzuat çerçevesinde bağış ve yardımlara belli sınırlamalar getirilmiştir. Ancak Netcad Yazılım A.Ş , çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri bu kapsamda değerlendirilmez.

7. EĞİTİM VE İLETİŞİM
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Netcad Yazılım A.Ş çalışanlarına duyurulmuş ve sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda firma tüm birimlerin amirleri ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

8. POLİTİKA İHLALLERİ VE YAPTIRIMLAR
Tüm Netcad Yazılım A.Ş çalışanları; bu Politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymakla yükümlüdürler. Çalışanların bu Politikada yer alan kurallara aykırı hareket etmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Ayrıca, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayanlar için, cezai sorumluluk söz konusu olabilmektedir. Bir rüşvet ya da yolsuzluk olayına katılmayı reddetmesi, bu Politikada yer alan esasların ihlalini ihbar etmesi ya da gelecekte gerçekleşmesi olası yolsuzluk eylemleri hakkında endişelerini dile getirmesi sebebiyle herhangi bir çalışanın kötü muameleye maruz kalması kabul edilemez. Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Yönetim Kurulu’nca incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Netcad Yazılım A.Ş adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin Netcad Yazılım A.Ş tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

9. GÖZDEN GEÇİRME
Bu Politika düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve Netcad Yazılım A.Ş’nin internet sitesinde ilan edilir.