Türkiye’de kadastro kapsamında gerçekleştirilen işlerin %90'ından fazlası Netcad kadastro çözümleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu çözümler yurt dışında da kullanıldıkları ülkelerin mevzuatlarına uyarlanarak kullanılmaktadırlar.

'Netmap', imar uygulamalarının, imar kadastro projelerinin hazırlandığı ve gerekli tüm grafik koordinat hesaplamalarının yapılabildiği Netcad modülüdür; 3194 sayılı İmar Kanunu'nunda belirtilen esaslara dayanılarak parsel birleştirme, ayırma, cins değişikliği, yola terk, yoldan ihdas gibi tescile konu olan ve olmayan gerekli tüm işlemlerin kolaylıkla gerçekleştirilebildiği ve TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi)’e uyumlu hale getirilebildiği Netcad kadastro çözümüdür.

'Nettop' arazi toplulaştırması şeklindeki arsa düzenleme işlemlerinin, özel parselasyon ve dağıtım sorunlarına, mevzuatlarla uyumlu olarak çözüm getiren bir diğer Netcad kadastro çözümüdür.

'Netkamu' kamulaştırma projelerinin ülkemizde uygulanan kamulaştırma yönetmeliklerine uygun olarak yapılabilmesini sağlayan Netcad modülüdür. Yol, kanal, baraj, gölet, enerji nakil hatları (ENH) için kamulaştırma projelerinin tüm aşamaları ile baştan sona gerçekleştirilebilmesini sağlar.

Netcad kadastro çözümleri tapu ve kadastro verilerini MEGSIS ve TAKBIS wms ve wfs servislerinden online alarak; servisin sağlanamadığı yerlerde ilgili Kadastro Müdürlükleri'nin sağladığı verilerden direkt ve toplu olarak okuyarak projelendirme süreçlerine girdi haline getirirler. Projelerin başlangıç ve bitiş (onay) aşamalarında tapuda gerçekleşen değişiklikler de anında güncellenebilirler, bu sayede kadasto projeleri en etkili şekilde üretilmiş olurlar.

Kadasto çözümlerinin çıktıları planlama ve mühendislik süreçlerinin temel girdilerini oluşturmaktadır. Kadastro üzerinde kurgulanan imar planlarının da neredeyse %100'üne yakını, bu kadastro çözümlerinin çıktıları üzerinde 'Planet' modülü ile yapılmaktadır.

Kadastro modülleri merkezi kadastro konumsal veri tabanları için hazır ve güncel veri sağlarlar ve bu veri tabanları ile senkronize çalışırlar; bu sayede hem merkezi veritabanı avantajlarından hem de masaüstü çözümlerin esnekliğinden faydalanılmış olur. Netcad masaüstü çözümleri ile 'Netgis Server' ve 'Netigma'dan oluşan web çözümleri ve 'Netcad Mobil Uygulamalar' birbirine entegredir; bu çözümler sayesinde 'Tapu Kadastro Bilgi Sistemleri', 'Kamulaştırma Bİlgi Sistemleri' ve 'Toplulaştırma Bilgi Sistemleri' kadastro projelerinin üretimi ile eş zamanlı olarak gerçekleşir ve coğrafi bilgi sistemleri sürdürülebilir hale gelir.