Netcad, hem CAD/COGO hem MIS hem de CBS’nin entegre olarak kullanılabildiği  bir platformdur.

Gerek yerel idareler, özel sektör ve merkezi idarelerin taşra birimlerince üretilen CAD proje verileri, yerel ve merkezi idarelerce üretilen YBS (Yönetim Bilgi Sistemleri) ve gerekse merkezi idarelerce oluşturulan CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri)’nin birbiri ile entegre olarak kullanılması etkinliği artırmaktadır.Netcad platformunda çalışmak, kullanıcılara hız kazandırır, maliyet tasarrufu sağlar. Ayrıca gereksiz veri transferini ve veri kaybını önler.

Netcad, süreçleri birbiriyle entegre olarak yöneten, uygulayan çözümler geliştirmiştir. 

Konumsal tabanlı projelerin yaşam süreçlerine bakıldığında; verinin oluşturulması, toplanması, düzenlenmesi, projenin uygulanacağı yerin doğru seçimi, projenin tasarımı, proje arşiv verilerin yönetimi, verilerin veri tabanında yönetimi ve projelerin merkezden yönetilmesi gibi ana süreçlerin olduğu ve bunların tamamının birbiriyle entegre olması gerektiği görülmektedir. 

Netcad, Ulusal Coğrafi Bilgi kapsamındaki bütün bilgi sistemlerinde rol alır.

Konumsal veriler; araştırma, planlama ve uygulama süreçlerinde görevli personelin karar verme yeteneklerini artıran çok önemli verilerdir. CBS; araştırmacı, planlamacı, uygulamacı, yatırımcı ve karar verici organların ilgi alanına giren konumsal ve konumsal olmayan verilerin; toplanması, coğrafi veri tabanı biçiminde depolanması, sorgulanması,  analiz edilmesi ve kullanıcılara sunulması için gerekli olan veri, yazılım, donanım, metod ve personel bileşenlerinden oluşan bir sistemdir.CBS sahip olduğu konumsal veri niteliği, analiz ve sorgulama yetenekleri ile Yönetim Bilgi Sistemleri’ne çok önemli katkılar sunar. Netcad Ulusal Coğrafi Bilgi kapsamındaki bütün bilgi sistemlerinde rol alır.

Türkiye’de coğrafi veriler ağırlıklı olarak yerel yönetimler (belediye ve il özel idareleri) ile bakanlıkların taşra teşkilat birimleri tarafından üretilmektedir. 

Bu veriler ülke boyutunda yönetilmek amacıyla merkezi birimler tarafından CBS ortamında yapılandırılmaktadır. Ayrıca bu veriler Kimlik Paylaşım Sistemi, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi, Mekansal Adres Bilgi Sistemi gibi temel merkezi sistemlerle entegre hale getirilmektedir.

Netcad çözümleri, hem yerel yönetimler (belediye ve il özel idareleri) hem de bakanlıkların taşra teşkilat birimleri tarafından verilerin oluşturulması safhasında hem de merkezi birimler tarafından verilerin yönetilmesi ve paylaşılması süreçlerinde yaygın ve etkin kullanılmaktadır.