PLAnlama

Yaşam alanlarınızı bugüne dek birlikte planladık

Planlama

Ülkemizde bugüne kadar üretilmiş olan imar planlarının
tamamına yakını Netcad ile üretilmiştir.

Netcad planlama çözüm mimarisi, planlamanın üç temel aşaması olan 'Analiz', 'Sentez' ve 'Planlama' süreçlerini ülkemizde bu kapsamda uygulanan kanun ve yönetmeliklerle tam uyumlu olarak bütünleşik yapıda gerçekleştirir. Bütünleşik mimari planlama süreçlerinde etkisini tam olarak gösterir. Plan tasarımlarındaki temel altlıklar olan halihazır haritalar, kadastro planları, sayısal arazi modelleri farklı disiplinler tarafından üretilen Netcad verileridir. Plan çıktıları da planlama sonrası imar uygulamaları, altyapı, içmesyu ve atıksu projelerinin girdisi olurlar ve yine Netcad ile projelendirilirler.

İmar Planlama

Netcad, 'Uygulama İmar', 'Nazım İmar', 'Çevre Düzeni' ve her ölçekteki 'Bölge Planları' için gerekli olan tüm tasarım araçlarını kullanıcılarına sunar. Planlar 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun ve 2014 Yılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin gerektirdiği standartlarda üretilirler. Planların ölçekler arası uyumluluk kontrolleri, kent karakter tablolarının fonksiyonlar için yeterlilikleri gibi planlama sürecindeki olmazsa olmazlar ve raporlamalar gerçekleştirilir. Bu sayede planlama sürecinin her aşaması için sürdürülebilir ve doğru bir yaklaşım sağlanır.

Uygun Yer Seçimi ve
Çok Katmanlı
Karar Destek Sistemleri

Her ölçekteki planlama işinin temeli, öncesinde yapılması zorunlu analizler ve fonksiyonlar için uygun yer seçimleridir. Planlama sahası için gerekli topografik, hidrotopografik, hidrolojik ve çevresel analizler; duyarlılık, tehlike ve risk haritaları; demografik, ekonomik sonuçların mekansal analizleri oluşturulabilir. Plan fonksiyonları için uygun yer seçimleri, yapılan analizlerin bir arada değerledirilmeleri sonucunda belirlenir. Bu sayede kent için en doğru mekansal kararlar verilerek risk bölgelerinden uzak, ekonomik, demografik ve çevresel olarak yaşam kalitesi en yüksek alanlar belirlenir ve imar planlarına girdi olurlar.

İmar Plan Çapları & Belgeler

İmar planları ve her ölçekteki planlara ilişkin projelerde yer alan mekansal ve sözel veriler kullanılarak istenilen şablonlarda belgeler hazırlayabilirsiniz. Bu sayede imar durumu, adres tespit formu, parsel özet raporu, aplikasyon krokisi, bina öznitelik tespit formu, jeolojik olarak yerleşme uygunluk, mania formu, adres tespit tutanağı gibi belge ve raporlar projeler üzerinde otomatik olarak oluşturulabilirler.Web servislerindeki veriler de raporlanabilirler. Örneğin 'Tapu Web Servisleri', 'MIS Servisleri'nden gelen değerlerin de belgeler içerisinde yer almaları sağlanabilir.

Üç Boyutlu
Plan Simulasyonu

Netcad, planları üç boyutlu olarak modellerken, aynı zamanda tasarlanan planların araziye uygulandıklarında oluşturacağı yeni kentsel deseni de otomatik olarak simule eder; planlar daha tasarım aşamasında iken uygulama sonucunu önceden görebilirsiniz. Bu sayede doğru planlama ve minimum hafriyat ile uygulama maliyeti optimize edilmiş planlar oluşturabilirsiniz.

Altyapı

Bütünleşik Netcad çözüm mimarisi, altyapı projelerinin temel girdisini oluşturan imar planlarından, şebekelerin dinamik olarak oluşturulabilmesine olanak tanır. Altyapı proje altlığı olarak kullanılan arazi modeli ve imar planı verilerinin çıktıları içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu projelerinin girdisi olarak aynı ortamda kullanılabilirler. Planlardan gelen nüfus, yapılaşma, yol, kot, yerleşim..vb. veriler, uygun altyapı projelerinin temel tasarımlarını daha planlama aşamasında oluştururlar.