CAD & GIS Destekli Doğru ve Hızlı Planlama

GIS tabanlı planlama yetenekleri kapsamında CAD ortamında üretilen imar planı ve çevre düzeni planına ait planlama kararları, coğrafi konumu ve öznitelik bilgileri ile merkezi veritabanına aktarılır.

Kentsel alan kullanım kararı, her bir yapı adası özelinde yapılaşma ve yerleşim koşulları, kısıt alanları, plan ek dosyaları, jeolojik etüd bilgileri ve planlama karar iptalleri gibi kentsel mekâna etki edebilecek tüm kararlar gelişmiş GIS yetenekleri ile veri kaybı olmadan GIS formatında depolanmaktadır. Veri kaynağında depolanan plan bilgileri CAD & GIS destekli olarak düzenlenebilir. Merkezi veri havuzunda depolanan plan bilgileri ile kapsamlı sorgulamalar, kentsel analizler gerçekleştirilebilir. .

İlgili Ürünler

Plan Arşiv Yönetimi

CAD, GIS, Raster, Excel gibi dijital veri formatlar; basılı evraklar, ek dosyalar gibi planlama içeriğini oluşturan tüm dosyalar düzenlenerek coğrafi tabanlı veri havuzu üretilir. Bu sayede, kuruma ait planlama geçmişi sorgulanabilir bir yapıya getirilir. Merkezi veri kaynağında düzenli bir içerik ile toplanan planlama verileri; masaüstü, web ve mobil uygulamaların kullanımına sunulur. İhtiyaç anında sorgulanan alana ait tüm planlama kararlarına tek bir komut ile erişim sağlanarak zaman ve maliyet avantajı sağlanır.

İlgili Ürünler

Plan Yönetim Sistemi

Coğrafi tabanlı herhangi bir formatta tutulan Planlama verileri için topoloji ve mevzuat kontrolleri sağlanarak veri akıllandırılır, CAD & GIS destekli veri üretim mekanizmaları hayata geçirilir. Merkezi veri kaynağında; standarda uygun, ortak gösterim diline sahip veri depolanması ve üretilmesi sağlanır. Planlama kararları kapsamında; öngörülen nüfus, kentsel alan kullanım dağılımı, kişi başı alan kullanım dağılımı gibi hesaplamalar üretilerek plan içerik bilgisi de kontrol edilerek planlama kararlarının tamamı veri kaybı olmaksızın merkezi veri kaynağında depolanır.

Kuruma ait merkezi veri kaynağına tüm ek dosyaları ile ilişkili olarak aktarılan planlama verileri kapsamında uygulama imar planı, nazım imar planı, çevre düzeni planı ve plan değişiklikleri sorgulanır. İhtiyaca göre ilçe & büyükşehir belediye entegrasyonu sağlanarak il genelinde coğrafi tabanlı bütüncül planlama veri üretilebilir. Bu sayede kurumlar yetkisi dahilinde, mobil ve web tabanlı uygulamalar ile planlama süreç yönetimini, detaylı sorgulamaları ve hızlı ek dosya erişimini sağlayabilmektedir.

Taslak plan çizimi aşamasından plan kesinleşene kadar geçen tüm süreçlerde, farklı plan ölçeklerine ait plan kararları, itirazlar ve tadilat süreçlerinin tek bir arayüzde kontrolü ve takibi sağlanır. Yapılaşmaya engel teşkil eden kısıt alanları, mahkeme sınırları, tadilat sınırları ile ilgili tüm bilgiler ve plan onay süreç takibi tek bir arayüz üzerinden takip edilir. Ek olarak, kurumlar tarafından çalışılan yeni plan ve tadilatlara gelen itiraz başvuruları sistem üzerinden görüntülenerek itiraz süreç takibi sağlanabilmektedir.

İlgili Ürünler

Planların Vatandaşa Açılması

Plan onay süreçleri tamamlanarak merkezi veri kaynağına aktarılan plan verileri, web tabanlı uygulama yetenekleri ile vatandaşların hizmetine sunulur. KEOS E-İmar, belediyelerde vatandaşların kullanımına sunulan imar durumu sorgulama uygulamasıdır. Akıllı Planlama yaklaşımı ile vatandaşlar E-imar uygulaması üzerinden plan bilgilerine, internet tabanlı mobil ve web uygulamalar kullanarak 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde erişim sağlayabilmektedir.

KEOS E-İmar uygulamasının amacı, özellikle İmar Müdürlüğü'nü yoğun olarak meşgul eden bilgilendirme amaçlı taleplere, vatandaşın belediyeye gelmesine gerek kalmadan web üzerinden ulaşmasını sağlamak ve bu sayede ilgili birimlerin iş yükünü azaltmaktır.

İlgili Ürünler

KEOS E-İmar Askı

Plan onamaya yetkili idare ve kurumlar; yapmış olduğu  plan ve plan değişikliklerini, askı süresince internet sitesi üzerinden duyurular yoluyla  vatandaşa bildirmekle yükümlüdür. Tasarlanan plan ve plan değişikliği için onay süreçlerinin son aşaması olan askı sürecini KEOS.E-İmar Askı uygulaması yetenekleri ile hızlı ve entegre bir şekilde tamamlanabilmektedir.

KEOS.E-İmar Askı ile kurum tarafından onaylanan planlar, askı sürecine girdiği anda online olarak belediyenin resmi internet sitesinde de görünür olabilecek ve askı süresince harita destekli yayında kalacak şekilde tasarlanmıştır. Askı süresi tamamlanan plan verileri otomatik olarak askı yayınından kaldırılabilmektedir.

Bu uygulama ile vatandaşlar, plan değişikliklerine askı süresi boyunca internet üzerinden ulaşabilecek, böylece belediye personeli ve vatandaş arasında geçen süreç ortadan kalkacak; şeffaf belediyecilik anlayışı desteklenmiş olacaktır.

İlgili Ürünler

3 Boyutlu Kent Simülasyonu

Kent planları tek bir işlem ile üç boyutlu ortamda simule edilebilir. Plan verilerinde bulunan yapılaşma ve yerleşim koşulları esas alınarak kent simülasyonları Planet ürünü ile ya da üçüncü parti yazılım bileşeni ile üretilebilmektedir.

Üretilen iki boyutlu plan verisinde bulunan; kentsel alan kullanım kararları, her bir yapı adasında ayrı ayrı tanımlı toplam inşaat alanı, maksimum kat yüksekliği, bina oturum alanı gibi bilgiler üçüncü boyut destekli veri formatına dönüştürülebilmektedir. Bu sayede, planlama kararları eksiksiz olarak üçüncü boyutta kent görüntüsüne yansıtılabilmektedir.

3 boyutlu kent simülasyonu ile tasarlanacak olan plan, uygulamaya girmeden, kentte bırakacağı etki görselliğini anlaşılabilir bir dil ile üretir. Bu durum sonucunda, kentsel mekana etki edecek yapılaşma ve yerleşim kararları, karar alıcı mekanizmalar tarafından daha doğru yorumlanabilmekte ve geleceğin kentleri yorumlanabilmektedir.

İlgili Ürünler

Entegrasyon

Değer Esaslı Planlama
15.09.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik ile plan değişiklerinin yürürlüğe girmesi için gayrimenkul değişim analiz raporunun, pazar analizinin üretilmesi zorunludur.

Bu kapsamda, plan değişikliği sınırı bazında planlama alanının güncel durumunun ve plan kararları yürürlüğe girdikten sonraki durumunun analiz edilmesi gerekmektedir. Entegrasyona açık plan yönetim sistemlerimiz ile gayrimenkul değerleme analizlerini raporlayacak işbirlikleri üretmekteyiz. Coğrafi tabanlı ada/parsel ya da seçilen planlama sınırı bazında gayrimenkul değer değişim analizleri, web ve mobil haritalarda sunulabilmektedir.
Veri Servisleri Entegrasyonu
Merkezi veri kaynağında kentsel mekana etki eden tüm planlama kararları dış sistemler ile entegre edilebilir, bu sayede bütünleşik veri altyapısı ile ihtiyaca dönük sorgu cevapları alınabilir.

TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi)

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 20/08/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı ile yayımlanan Arazi Kullanım Teması standartlarına kolaylıkla dönüştürülebilir.

TAKPAS (Tapu Kadastro Paylaşım Sistemi)

TKGM - TAKPAS servisleri ile sunulan kadastro geometrileri ile planlama kararları geometrik olan örtüşebilir ve yapı adası & ada/parsel eşleşmeleri sağlanabilir.

e - Plan

PlanGML veri şemaları uyumlu üretilen ve depolanan plan verileri e-Plan sistemi ile entegre edilebilir içeriktedir.

İlgili Ürünler

Bize güvenen müşterimizden bazıları