Kurumsal Politikalar

AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, www.netcad.com.tr (“Site”)internet sitesi ve e-posta ile alakalı olarak ilgili kişiden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak veri sorumlusu sıfatıyla, merkezi BilkentCyber Plaza, B Blok, No:409 Cyberpark 06800 Çankaya, Ankara adresinde mukim Netcad Yazılım A.Ş. (“Netcad”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işleme amaçları, işlenen verilerinizin kimlere, hangi amaçlar ile aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ile hukuki sebebi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesinde; veri sahibi olarak haklarınız konularında tarafınıza bilgi vermek için hazırlanmıştır.

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu aydınlatma metninde geçen:

 • Şirket: BilkentCyber Plaza, B Blok, No:409 Cyberpark 06800 Çankaya, Ankara adresinde mukimNetcad Yazılım A.Ş.’ni (“Netcad” veya “Şirket”),
 • KVKK:6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıtsisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yenidendüzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir halegetirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verilerüzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıtsisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzelkişiyi,
 •  Site: www.netcad.com.tr’yiifade eder.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Netcad, kişisel verilerinizi, KVKK ile belirtilen işleme şartları ve amaçları dahilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, kişisel verilerinizin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde saklayarak işlemeye azami gayret göstermekte ve bu amaçla denetimler gerçekleştirmektedir.

2.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Netcad web sayfası üzerinden bizimle iletişime geçmek istediğinizde ad ve soyadınız, e-posta adresiniz ve iletişim konusu açıklamalarınız, destek hizmetlerinden yararlanmak istediğiniz takdirde ise daha önce oluşturulmuş üyeliğiniz çerçevesinde kullanıcı adı ve parolanız tarafımızdan işlenmektedir.

VERİ KATEGORİSİ
Kimlik
İletişim
Pazarlama

İşlem  Güvenliği
Görsel  ve İşitsel Kayıtlar
Kişisel  Veri
Kullanıcıların ad,  soyadı bilgileri
Kullanıcıların  e-posta adresleri
Anket,  çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.
İnternet  sistem kayıtları, kullanıcı oturum bilgileri, IP adresi bilgileri
Şirkete  ziyaret yapılmışsa kamera kayıtları
2.2. İŞLEME AMACI

Kişisel verileriniz,  Netcad tarafından Şirket yönetimi ve temsili, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi, Şirket faaliyetleri çerçevesinde müşteri ve tedarikçilerle sözleşmeler akdedilmesi ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerimizin sunulması, geliştirilmesi, sistemsel sorunların çözümü, teknik destek sağlama faaliyet amaçları ile sınırlı olarak iletişimi sağlamak, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin yükümlülüğünü yerine getirmek, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü gerçekleştirebilmek, önceden rızanız alınmış olması halinde pazarlama ve satış faaliyetlerini sürdürmek yeni ürün, hizmet kampanyaların duyurulması için pazarlama amacıyla iletişime geçmek ve anonimleştirmek suretiyle istatistiki bilgi elde etmek, pazar incelemeleri ve değerlendirmelerine konu etmek amaçlarıyla işlenmektedir.

Bu çerçevede Netcad, kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca, kanundan doğan zorunluluklar, sözleşmelerin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sizler tarafından kişisel verilerinizin alenileştirilmiş olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde, Netcad’in meşru menfaatleri için objektif olarak veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayanarak işleyebilmektedir. Bunun ötesinde, yukarıda sayılan işleme şartlarının bulunmadığı hallerde Netcad, faaliyetlerini destekleyecek şekilde ek faaliyetlerde bulunmak amacıyla kişisel verilerinizi   KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca sizlerin açık rızanızı almak suretiyle de işleyebilmektedir. Veri işlemenin açık rızaya dayandığı her durumda, rızanızı her zaman geri almak hakkına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz, işleme amacı ile bağlantılı ve bu amaçla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde toplanmakta, işlenmekte ve KVKK’nın 8. Ve 9. Maddeleri çerçevesinde 3. Kişiler ile paylaşılmaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizlerden topladığımız ve işlediğimiz kişisel veriler, Netcad ile yürüttüğünüz ilişki, aldığınız hizmet ve/veya akdettiğiniz sözleşmenin kapsamına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Söz konusu kişisel veriler, doğrudan şahsınızdan veya www.netcad.com.tr üzerinden, e-mail, çağrı merkezleri, online formlar, kamera kayıtları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, web sitemizi ziyaretiniz sırasında ve web sitemizdeki imkanları kullanmak üzere sizden kişisel verileriniz talep edilebilecektir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:
i. Kişisel verilerin, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
ii. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
iii. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
iv. Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklaması,
v. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
vi. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
4.1. YURTİÇİ AKTARIM
Açık Rızaya Dayanmayan Aktarım

Sağlık verileriniz hariç kişisel verileriniz: insan kaynakları süreçlerinin yönetimi, şirketin yönetim ve temsili, talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla  SGK, vergi dairesi, bankalar, iş ortakları, şirket içerisinde ilgili birimler, tedarikçiler,  Netcad’in kanunlardan doğan sorumlulukları ve hukuki yükümlülükleri gereği kolluk ve emniyet kuvvetlerine, yargı kurumlarına ve Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki uyuşmazlık halinde hukuk firmalarına ve avukatlara, mali denetim ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavir, yeminli mali müşavirlere ve mali müşavirlik ve denetim şirketlerine aktarılabilir.

Kişisel verileriniz işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK nın 8/2(a) hükmüne dayanılarak yeterli önlemler alınmak suretiyle, kanun gereği zorunlu olması ve/veya sözleşmenin ifası bakımından zorunlu olması hallerinde ve/veya hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla yurt içerisinde üçüncü kişilere açık rızanıza ihtiyaç olmaksızın aktarılmaktadır.

Açık Rızaya Dayanmayan Aktarım

Müşterilere ait kimlik ve iletişim gibi kişisel veriler Netcad’in faaliyetleri sırasında reklam ve pazarlama hizmeti sunan tedarikçilerine KVKK’nın 8/1 maddesi uyarınca açık onaya dayanılarak aktarılabilmektedir. Veri sahipleri kişisel verilerinin pazarlama amacıyla üçüncü şahıslara aktarılması hususunda verdiği rızayı her zaman geri alabilir.

4.2. YURTDIŞI AKTARIM

Netcad e-posta ağı Microsof Office 365 programı üzerinde çalışmaktadır. Bu durumda, Netcad işyeri e-posta adresi üzerinden yürütülen tüm e-posta iletişimi şifrelenmiş olarak www.office.com  adresindeki Microsoft serverlarında KVKK madde 9/1 hükmü uyarınca açık rızanıza dayanılarak saklanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Netcad, sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kişisel veriler Şirket bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda şirketin Kişisel Verileri Koruma ve İmha Politikası’ nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.”

Bu web sitesi aracılığıyla toplanan kişisel veriler 10 yıl süre ile saklanacaktır. Bunun dışında, her ilgili veri sahibi grubu için düzenlenen özel bilgilendirme metinleri (aydınlatma metni) her veri sahibi grubuna ait kişisel verilerin amaca uygun saklama sürelerini ayrı ayrı içermektedir. Söz konusu saklama sürelerini izleyen ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kamera kayıtları, kayıt tarihinden itibaren 15 gün süresince saklanmakta, bu sürenin sonunda imha edilmektedir.

6. HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin;

i. işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkındabilgi talep etmek (m. 11/(a), (b)),
ii. işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıpkullanılmadığını öğrenme (m. 11/c),
iii. aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç)
iv. düzeltilmesini isteme (m. 11/d),
v. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıhâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme (m.7, m.11/e),
vi. düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerinkişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme(m.11/f),
vii. analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itirazetme  (m 11/g),
viii. İşlenmesinin sınırlanmasını talep  (m.7),
ix. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zararauğranılması halinde zararın giderilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca ancak ilgili yasa hükümleri dahilinde sağlanabilecektir.

Veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurular, KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yazılı ve imzalı olarak, aşağıda belirtilen posta ve/veya elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle iletilebilir. Talebinizin Netcad’e ulaşmasını müteakip en geç otuz (30) gün içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamdan cevap gönderilecektir.

ŞİRKET İLETİŞİMBİLGİLERİ

VERİ SORUMLUSU      : Netcad Yazılım Anonim Şirketi
MERSİS NO                   : 0889005402100018
ADRES                           : Bilkent Cyber Plaza, B Blok, No:409 Cyberpark 06800Çankaya, Ankara
TELEFON                       : 0312 265 05 10
E-MAİL                           : kvkk@netcad.com.tr
KEP                                 : netcad@hs01.kep.tr
İNTERNET SİTESİ          : www.netcad.com.tr
Lütfen bizimle e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikası

Sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir.

Çerez Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır.

Çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır.


Zorunlu Çerezler

Web sitelerinin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.

İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler

Web sitelerini ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler

Web sitelerinin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri

Bu çerezler web sitelerinde veya diğer mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birlikleri doğrultusunda size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.


Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir. Netcad tarafından, web sitemizde tarafımızca hazırlanmış bir çerez/çerez takibi bulunmamaktadır. Ancak web istemiz ile entegre olan Google ve Hotjar gibi hizmetler kapsamında hizmet sağlayıcılar tarafından bazı istatistikler paylaşılmaktır. Bu noktada, paylaşılan istatistiklerden kesinlikle kimliği belirli ve/veya belirlenebilir nitelikte bilgilere sahip olmadığımızı belirtmek isteriz.

Gizlilik Politikamız

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir.

Bu kapsamda, kişisel verilerin korunmasına dair aydınlatma metnimize buradan ulaşabilirsiniz.

Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?

Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.

Örnek olarak,
"Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver" seçeneği ile yönetebilirsiniz.

"Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar" menüsünden yönetebilirsiniz.

Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme
 • Tüm çerezleri engelleme
 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için ;

Apple Cihazlarda;

 • "Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz..
 • Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için "Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyebilirsiniz.
 • Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız;
 • "Safari ->   simgesi -> Özel -> Bitti" adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale getirebilirsiniz.
 • "Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle" adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak; çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir.

Android Cihazlarda;

 • "Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezkerinizi temizleyebilirsiniz.
 • "Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.


RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası


1. AMAÇ:

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının amacı Netcad Yazılım A.Ş’nin etik kurallar doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere, mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyumunun sağlanmasıdır.

2. KAPSAM:

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

 • Netcad Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Netcad Yazılım A.Ş çalışanlarını,
 • Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Netcad Yazılım A.Ş adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

Bu politika;

 • Yönetim kurulu ve tüm çalışanlar tarafından benimsenen etik ilkelerin,
 •  Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak uymayı taahhüt ettiğimiz ilkelerin,
 • İnsan Kaynakları Uygulamaları’nın
 • Disiplin Yönetmeliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

3. TANIMLAR:

Yolsuzluk,   bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet   ise bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 •                  Nakit ödemeler,
 •                  Siyasi ya da diğer bağışlar,
 •                  Komisyon,
 •                  Sosyal haklar,
 •                  Hediye, ağırlama,
 •                  Diğer menfaatler

sayılabilir.

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim

Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

 • Yönetim Kurulu’nca politika ve stratejilerin yazılı hale getirilmesinin ve gerekli sistemlerin kurulmasının sağlanması,
 •  Üst düzey yönetimin Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
 • Her bir birim amiri kendi görev alanında Netcad Yazılım A.Ş’nin faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,
 • Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca tüm Netcad Yazılım A.Ş çalışanları;

 • Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 •  Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere ve Netcad Yazılım A.Ş uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 •  Politika’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Yönetim Kurulu’na bildirmek ile sorumludur.

5. MAL VE HİZMET ALINAN VE SATILAN FİRMALAR VE İŞ ORTAKLARI

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle yönetim kurulundadır.

5.2 Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

 • Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
 • Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
 • Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
 • Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi

ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika’ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

6. RÜŞVET VE YOLSUZLUK EYLEMLERİ İÇİN BAŞLICA RİSK ALANLARI

Firma ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere daima tam uyumu hedefler ve amacı ne olursa olsun hiçbir rüşvet ve yolsuzluk eylemine tolerans göstermez.

Rüşvet ile Firma’dan hizmet almak isteyen ve hizmet talep eden üçüncü taraflarla iş ilişkisi sonlandırılmaktadır.

Rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği başlıca risk alanları aşağıda detaylı olarak tanımlanmaktadır:

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

Netcad Yazılım A.Ş her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Netcad Yazılım A.Ş ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Netcad Yazılım A.Ş tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket Yönetim Kurulu’na bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.2.1 Tedarikçilerden veya Hizmet Sağlayıcılardan Hediyeler

Nedcat Yazılım A.Ş., tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar (bundan sonra "Tedarikçiler" olarak ifade edilecek) için önemli müşterilerdir. Satın almadan sorumlu olanlar başta olmak üzere bütün çalışanlar Tedarikçilerden etik olmayan ve uygun olmayan teklifler alabilirler.

Tedarikçiler yalnızca rekabet esasına dayanarak seçilebilir. Tedarikçilerin hediyelerle, yardımlarla veya bağışlarla Netcad Yazılım A.Ş.’nin çalışanlarının satın alma kararlarını etkileme çabalarına müsamaha edilmemelidir. Bu girişimler şahsi veya üçüncü bir kişinin lehine olabilir. Tedarikçilere şirket çalışanlarını bu şekilde etkilememeleri tavsiye edilmeli ve kendileri bu koşulu ihlal etmeleri durumunda uyarılmalıdır. Bu kuralı ciddi şekilde ihlal eden veya ihlal etmeye devam eden tedarikçiler Netcad Yazılım A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanına bildirilmelidir. İhlalin ciddi olması veya tekrarlanması halinde, iş ilişkisi sonlandırılmalıdır.

Netcad yazılım A.Ş. çalışanlarının doğrudan veya dolaylı olarak hediye almaları, haksız çıkar elde etmeleri veya değerli eşya almaları yasaktır. (Örneğin kredi, komisyon, değerli menkul veya başka mal veya maldan pay, işe alma, herhangi bir borç veya diğer yükümlülükten muaf kalma veya muaf tutma, çıkar sağlayan başka herhangi bir hizmet, vs.)

6.2.2 Müşterilerin veya Diğer İş Ortaklarının Çalışanlarına Hediyeler

Netcad Yazılım A.Ş., müşterilerinin veya diğer iş ortaklarının çalışanlarının satın alma kararlarının kişisel hediyelerle etkilenmesini istememektedir. Bu nedenle, müşterilerin veya diğer iş ortaklarının çalışanlarına verilen davetler ve diğer bağışlar sınırlandırılmakta olup söz konusu bağışların muhtemelen müşterinin satın alma kararının etkilenmesi önlenmektedir. Promosyon hediyeleri ve normal iş yemeklerine davetler dışındaki bağışlara yalnızca müşterinin veya iş ortağının çalışanının amirine veya yetkili organına bildirilmesi ve hediyeler için onaylar alınması halinde izin verilebilir. Bu kurallar, müşterinin veya iş ortağının çalışanının yakın ilişkisi olan kişilere veya diğer üçüncü şahıslara da aynı şekilde uygulanır.

6.2.3 Resmi Makamlara ve Devlet Görevlilerine Hediyeler

Şirket ve bağlı ortaklarının çalışanları, bir devlet görevlisine verilecek promosyonel bir hediyenin o kişiyi resmi görevlerini yerine getirirken vereceği kararları etkileyecek nitelikte olmasından kaçınmalıdır. Bu nedenle bütün çalışanların bu baskıda bulunabilecek herhangi bir işlem yapmaları veya tedbir almaları yasaktır. Her türlü resmi makamlara veya devlet görevlilerine para veya eşdeğerler veya hediye, yardım veya bağışlar vermek, teklif etmek, vaat etmek veya yetki vermek prensip olarak yasaktır. İstisnalar, şirket yetkilisinin ve etik temsilcisinin önceden onayına tabidir. Devlet memurları için yapılan normal iş yemeklerine davetler çalışanın amirinin önceden onaylamasını gerektirir. Devlet görevlilerinin veya özel sektör çalışanlarının rutin işlemlerini teminat altına almak veya hızlandırmak amacıyla ödemeler yapılması veya nakit olmayan eşdeğerler, davetler, hediyeler, bağışlar veya yardımlar sunulması (aynı zamanda hızlandırma ödemeleri olarak da bilinir) her zaman yasaktır.

6.3 Ağırlama Politikası

Ağırlama, sponsorluğu şirket dışında bir kişi ya da başka bir şirket tarafından gerçekleştirilen bir etkinlik ya da faaliyettir. Ağırlama etkinlik/faaliyetleri arasında şunlar sayılabilir:

 • Sosyal Etkinlikler
 • Konaklama
 • Yemek Daveti

Firma, ticari ilişkilerini geliştirmek ve normal ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için üçüncü şahıslara ağırlama teklif edebilir. Bu üçüncü şahıslar arasında müşteriler, danışmanlar, avukatlar, denetçiler ve firmayla arasında ticari ilişki bulunan ilgili diğer şirketler (çalışanları, aileleri ve arkadaşları dahil) sayılabilir. Firma sunduğu ağırlamayı alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif eder. Ağırlama tekliflerinin kişisel veya bağlantılı olan kişiler (aile üyeleri, arkadaşlar, yakın ilişki içerisinde olunan kişiler vb.) adına kabulü için de aynı prensip geçerlidir. Firma esaslarına uygun olmayabilecek yüksek değerli bir ağırlama teklifi geldiğinde, bağlı olunan birim amirinden onay alınmalıdır. Politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara da sebebiyet verilmemeli, böyle durumlarda ağırlama teklifleri sunulmamalı veya kabul edilmemelidir.

6.4 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6.5 Bağışlar

Firmanın tabi olduğu yasal mevzuat çerçevesinde bağış ve yardımlara belli sınırlamalar getirilmiştir. Ancak Netcad Yazılım A.Ş çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri bu kapsamda değerlendirilmez.

7. Hatasız Kayıt Tutma

Netcad Yazılım A.Ş’nin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

7. EĞİTİM VE İLETİŞİM

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Netcad Yazılım A.Ş çalışanlarına duyurulmuş ve sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda firma tüm birimlerin amirleri ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu bilgilendirme programları tasarlar.

8. POLİTİKA İHLALLERİ VE YAPTIRIMLAR

Tüm Netcad Yazılım A.Ş çalışanları; bu Politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymakla yükümlüdürler. Çalışanların bu Politikada yer alan kurallara aykırı hareket etmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Ayrıca, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayanlar için, cezai sorumluluk söz konusu olabilmektedir. Bir rüşvet ya da yolsuzluk olayına katılmayı reddetmesi, bu Politikada yer alan esasların ihlalini Netcad Yazılım A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanına ihbar etmesi ya da gelecekte gerçekleşmesi olası yolsuzluk eylemleri hakkında endişelerini dile getirmesi sebebiyle herhangi bir çalışanın kötü muameleye maruz kalması kabul edilemez.

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Yönetim Kurulu’nca incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Netcad Yazılım A.Ş adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin Netcad Yazılım A.Ş tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

9. GÖZDEN GEÇİRME

Bu Politika düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve Netcad Yazılım A.Ş’nin internet sitesinde ilan edilir.


LİSANSSIZ YAZILIM KULLANIMI

Lisanssız Yazılım Kullanımı

Bilişim sektöründe lisanssız yazılım kullanımı ekonomiye ve eser sahiplerine büyük zararlar vermektedir. Bu sebeple lisanslı yazılım kullanılması ve bu yazılımları üreten eser sahiplerinin haklarının koruma altına alınması önem arz etmektedir.

13.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 2. maddesi ile ilim ve edebiyat eserleri tanımlanmış ve söz konusu maddede “her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları” ifadeleri ile tanımlanan bilgisayar programları üzerindeki mali ve manevi haklar da koruma altına alınmıştır. Fikri ürün üzerindeki manevi ve mali hakların bireyin en temel hakları arasında yer aldığı, 10.12.1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 27/2. maddesinde “Herkesin, sahibi bulunduğu her türlü ilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.” ifadesi ile belirtilmiş, bu haklar başta Fikir Mülkiyeti Haklarının Ticari Niteliklerine İlişkin Anlaşma (TRIPS) gibi uluslararası anlaşmalarla da korunmuştur.

Lisansı alınmamış kopya yazılımların kullanılması, satılması, kiralanması, bedelsiz dağıtılması ve ticari amaçlarla bulundurulması, FSEK m. 71/1 uyarınca bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına tabidir. Yazılımın lisanssız kullanımının engellenmesi amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz hale getirmeye yönelik program veya teknik donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişiler de altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır (FSEK m. 72). Ayrıca yazılımın lisansı alınmaksızın kopyalanıp bundan herhangi bir şekilde yararlanılması ve böylece rekabet avantajı sağlanması hali, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 55/1-c uyarınca haksız rekabet kapsamında değerlendirilecek olup söz konusu fiili işleyen kişiler maddi ve manevi tazminat davalarıyla karşılaşacakları gibi, iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacaklardır.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda global dünyanın acımasız rekabet koşulları ve ekonomik kayıpların bedelleri dikkate alındığında, lisanssız yazılım kullanımı ülkemiz ekonomisine ve bilişim sektörüne büyük zararlar vermektedir. IDC-BSA Global araştırması sonucunda elde edilen veriler ile Türkiye’de %66 oranında olan ve korsan yazılım olarak da adlandırılan lisanssız yazılım kullanımının %56’ya çekilmesinin; bilişim teknolojileri sektöründe ek 3.000, tüm sektörlerde ise 36.000 istihdamın açılmasına; ekonominin 4 yıllık süreçte 1 milyar dolar büyümesine, yıllık 600 milyon dolar ek vergi kazancının elde edilmesine ve gayrisafi milli hasılanın 1 Milyar dolar artmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Ortadoğu bölgesi içinde değerlendirilen Türkiye bu orana ulaştığı takdirde, bilişim teknolojileri sektöründe “bölge lideri” konumuna gelecektir. Bu gerçekler ışığında ülkemizin geleceğini düşünerek lisanssız yazılım kullanımını kesin ve kararlı çabalarla azaltmamız gerekmektedir. Stratejik kalkınma planları ve hükümet programlarında bilişim sektörünün desteklenmesi ve yapılacak uygulamalarla istihdamın arttırılması hedeflenmektedir.

Bilişim sektöründe lisanssız yazılım kullanımı ekonomiye ve eser sahiplerine büyük zararlar vermektedir. Lisanssız yazılım kullanımının yaygınlaşması durumunda yeni ürün geliştirilmesi ve istihdamın arttırılması mümkün olamayacaktır. Bilgisayar ortamında hazırlanan birçok plan ve proje çalışması lisanssız yazılımlar kullanılarak yapılmakta, bu çalışmalar teknik ve idari hiyerarşi süreçlerinde onay işlemine tabi tutularak devlet işlevlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca, kurum ve kuruluşların teknik açıdan birçok sorunla karşılaşmasına neden olan lisanssız yazılım kullanımı sonucunda yanlış ve eksik veri üretilmektedir. Bu ortamda üretilen veriler e-devlet yapılanmasının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.

Kanunlara uygun hareket etmek, ülkesini ve vatanını ileriye taşımayı kendine ilke edinen her vatandaşın vazgeçilmez görevidir. Bu sebeple, fikri hakların korunmasıyla ilgili başta FSEK olmak üzere ilgili kanunlara uyarak lisanslı yazılımlar kullanılmasının, ülkesinin ekonomik alanda büyümesini isteyen her vatandaşın sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır.


VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.11 hükmü uyarınca, Netcad Yazılım Anonim Şirketi’ne (“Netcad” veya “Şirket”) başvurarak aşağıda yer alan taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin Netcad tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Netcad, KVKK m.13 hükmüne dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Veri sahibi başvuru formunu indirmek için

tıklayınız.
VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

Veri Saklama ve İmha Politikası

Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Netcad Yazılım Anonim Şirketi (“Netcad” veya “Şirket”) tarafından gerçekleştirilmekte olan kişisel veri saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin süreçleri ve usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin süreçler, Netcad tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politika’ya uygun olarak gerçekleştirilir.

İşbu Politika, Netcad çalışanları, çalışan adayları, stajyerleri, müşterileri, potansiyel müşterileri, Netcad eğitimleri katılımcıları, eğitimciler, tedarikçiler, iş ortakları, Netcad yönetim kurulu üyeleri ve/veya temsilcileri, ziyaretçileri ve diğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.

İşbu Politika, kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”),Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veyaAnonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuata (“Mevzuat”) uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını amaçlamaktadır. Mevzuatın kısmen veya tamamen değiştirilmesi, tadil edilmesi, güncellenmesi veya yürürlükten kaldırılması durumunda Netcad, Politika’yı yeni Mevzuat’a uygun ve uyumlu olacak şekilde güncelleyerek değiştirecektir.  

Veri saklama ve imha politikasını indirmek için

tıklayınız.