Netcad Dünyası

Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES)

Projenin Amaçları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB), Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün (KVMGM) görev alanındaki 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilli taşınmaz kültür varlıklarının tespit ve tescil hizmetleri kapsamında yürütülen envanter işlemlerinin, elektronik ortamda yönetiminin sağlanabilmesi, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemlerin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Buradan yola çıkılarak mevcut uygulamaların yönetimsel ve teknolojik e-dönüşümünü sağlayacak bir sistem tasarımı amaçlanmıştır.

Proje ile Kurul Müdürlüklerinin yetki ve görev alanı içerisinde olan taşınmaz kültür varlıklarının tespiti, tescili ve envanterlenmesi ile Kurul Müdürlüklerinin söz konusu varlıklara ilişkin karar, evrak, arşiv ve dosyalama sistemlerini de içine alacak, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli, ağ tabanlı ve İnternet üzerinden işleyen bir arşiv, otomasyon ve envanter yazılımının ve merkezi veri tabanının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

TUES Kurul Müdürlüklerinin tüm dosya arşivi sistemini içinde barındıracak ve sorgulanarak erişilmesini sağlayacak Dijital Arşiv Sistemi (DAS) “Dosyalama Modülü” ve Koruma Bölge Kurullarının toplantıları öncesinde raportörlerin Kurulda görüştürmek üzere hazırladıkları konuları girecekleri “Kurul Gündemi Modülü” uygulamalarımızın içerisine entegre edilmesi gerçekleştirilmiştir. Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) web tabanlı CBS çalışması ile Türkiye genelinde bulunan 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilli tüm taşınmazların (sitler ve tek yapılar) web üzerinden takibi, sorgulanması ve bölgelere göre detaylı bilgilerine erişilebilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam ve Hedefler

 • Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES), 2863 sayılı Kanun kapsamındaki tescilli taşınmazların coğrafi olarak konumları ile sözel bilgilerinin birlikte sorgulanabileceği ve yönetilebileceği bir proje hazırlanmıştır.
 • Kültür varlıklarının korunmasında süreci hızlandıran ve ortak dilin kullanımını sağlayacak olan “standardizasyonu” zorunlu kılmaktadır.
 • Eldeki uzman grubunun daha etkin ve verimli kullanımını sağlanmaktadır.
 • Kurum içi iş süreçlerinde ve karar alma mekanizmalarında hız artışını sağlanmıştır.
 • Kamu yönetiminde modernizasyonu ve kurumlar arası iş birliği sağlanmıştır.
 • Vatandaş Odaklı Hizmet anlayışının uygulanmasına katkıda bulunacaktır.
 • İş süreçlerindeki şeffaflığı arttırarak kültür varlıklarının korunmasında toplumsal mutabakat oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
 • Geleceğe yönelik kısa, orta ve uzun vadede planlar yapılmasına olanak tanımış, bu öngörüler sayesinde yeni bir çok modül tasarımı gerçekleştirilmiştir.
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS)'nin etkin ve yerinde kullanımı ile değerlendirme ve karar verme süreçlerinde hızlanmak ve verimliliği arttırılmaya çalışılmaktadır.
 • Diğer kurumların ve kurumumuzun alan yönetimine ilişkin süreçlerine girdi sağlanacaktır.
 • Harita Genel Komutanlığı’ndan temin edilen vektörel haritanın TUES’e aktarılması ile daha doğru veri sağlanmış olacaktır.

Proje Süreci

TUES projesi kapsamında anıt,sit ve koruma etkileşim alanlarına ait ada, parsel bilgileri gibi coğrafi olarak doğru koordinatlarda sayısal veriler ile karar gibi sözel bilgiler sisteme girilmektedir. Sayısal verilere ilişkin veri güncellemeleri yeni Mimar EnterPriseClient modelimiz ile yapılmaktadır.

Proje kapsamında 35 kurula yerinde ziyaretler gerçekleştirilerek EnterPriseClient ve TUES uygulamasına yönelik eğitimler verilmiştir Harita Genel Komutanlığı’ndan 1/2500’lik koordinatlı vektörel haritanın TUES’e aktarılması ile verilerin sisteme üzerinde doğruluğu daha kolay sağlanacak çok güncel ve sağlıklı veriler elde edilecektir. Yapılan çalışma ve entegrasyonlar sonucunda; Hizmet kalitesi ve verimlilik olabilecek en üst noktaya taşınmıştır, kurumun ihtiyaçlarına yönelik olarak Dijital Arşiv Sistemi (DAS) “Dosyalama Modülü” ve Koruma Bölge Kurullarının toplantıları öncesinde raportörlerin Kurulda görüştürmek üzere hazırladıkları konuları girecekleri “Kurul Gündemi Modülü” uygulamalarımızın içerisine entegre edilmesi gerçekleştirilmiştir. Hizmetlerin coğrafi olarak sunulması, analizi ve raporlanması sağlanmıştır.